در این نوشتار تمامی ابعاد و اندازه های استاندارد کابینت ها، کمدها، قفسه ها، لوازم اصلی، سطح پیشخوان، فاصله های افقی، فاصله های عمودی و .. به تفصیل آمده است تا بدانیم با چه معیاری باید فضای آشپزخانه را متناسب با ابعاد انسانی جهت حداکثر بهره وری طراحی کنیم.

ابتدا اندازه های استاندارد کابینت ها را به طور مجزا آورده، سپس فاصله افقی - عمودی کابینت ها را از یکدیگر مشخص کرده تا حداقل، حداکثر فاصله ها، حوزه های فعالیت و محدودیت های ارتباطی تعیین شود.

ابعاد کابینت ها:

 

عرض کابینت زمینی:

30  الی 120 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-1

عرض کابینت زمینی زیر سینک:

90، 100، 120 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-2

عرض کابینت دیواری:

30  الی 100 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-3

عرض کمد:

30  الی 100 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-4

عمق کابینت زمینی:

60-55 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-5

عمق کابینت دیواری:

40، 35 ،30 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-6

عمق کمد:

60  سانتیمتر

 cabinet-standard-size-7

عمق صفحه کابینت:

60  الی 90 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-8

ارتفاع کمد:

بلندترین ارتفاع کابینت

220-180 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-9

ارتفاع کابینت زمینی:

70  الی  76  سانتیمتر

 cabinet-standard-size-10

ارتفاع کابینت دیواری:

50 - 70 - 90 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-11

ارتفاع سطح روی کابینت زمینی از کف:

86 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-12

ارتفاع پاخور:

پاخور یا پایه کابینت باید به اندازه کافی عقب نشینی داشته باشد تا به راحتی بتوان کنار کابینت فعالیت داشت و حرکت کرد بدون اینکه پا به آن گیر کند؛ یعنی در عمق 5 تا7.5  سانتیمتری قرار بگیرد.

10 - 12 - 14 - 18 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-13

ارتفاع سطح زیر کابینت دیواری:

145 سانتیمتر

 cabinet-standard-size-14

فاصله های افقی وعمودی پیشخوان و کابینت های مجاور آن:

تصویر زیر فواصل افقی بین دو پیشخوان را نشان می دهد که بر روی کابینت های زمینی قرار گرفته اند. برای اینکه فاصله بین کابینت ها و بدن انسان متناسب باشد و کشوی بیرون آمده یا در باز شده به داخل محدوده حرکت و ارتباطات با حداکثر پهنای بدن افراد درشت اندام هماهنگ باشد حداکثر فاصله 152-167 سانتیمتر لازم است ولی وقتی به محدوده حرکتی نیاز نباشد حداقل فاصله بین کابینت ها 122 سانتیمتر پیشنهاد می شود.

فاصله بین دو کابینت با دو محدوده کار و محدوده ارتباطات: حداکثر 152 -167 سانتیمتر

فاصله بین لبه جلویی کابینت و نزدیک ترین مانع فیزیکی:  122 سانتیمتر

محدوده ارتباطات در آشپزخانه: 61 -76 سانتیمتر

محدوده کار: 91 سانتیمتر

فاصله محدوده کار بین دو سطح پیشخوان: حداقل فاصله بین دو کابینت 122 سانتیمتر می باشد. این حداقل فضا برای دسترسی راحت به وسایل موجود در کابینت ها و تردد دو نفر می باشد.

تصویر زیر فواصل عمودی لازم را نشان می دهد. ارتفاع قفسه ای که به صورت خط مقطع نشان داده شده است، در محدوده دسترسی کابینت های بالایی قرار دارد که موجب بیرون آمدن کشوها می شود. ارتفاع قفسه ای که به صورت خط پیوسته است اگر چه اندکی بیشتر است اما با این حال، در محدوده دسترسی افراد قرار دارد چرا که  کابینت زیرین مانع دسترسی فرد نمی شود.