جستجو

کورین اورانوس URANUS

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کورین اورانوس کد GR-152

کورین اورانوس کد GR-152 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-201

کورین اورانوس کد GR-201 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-205

کورین اورانوس کد GR-205 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-206

کورین اورانوس کد GR-206 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-214

کورین اورانوس کد GR-214 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-231

کورین اورانوس کد GR-231 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-235

کورین اورانوس کد GR-235 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-236

کورین اورانوس کد GR-236 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-238

کورین اورانوس کد GR-238 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-242

کورین اورانوس کد GR-242 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-245

کورین اورانوس کد GR-245 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-250

کورین اورانوس کد GR-250 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-280

کورین اورانوس کد GR-280 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-290

کورین اورانوس کد GR-290 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-291

کورین اورانوس کد GR-291 از گروه دانه درشت ها می باشد.
5,890,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی- کد MS 152

کورین اورانوس کد MS-152 از گروه دانه ریزها می باشد.
4,650,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 175

کورین اورانوس کد MS-175 از گروه دانه ریزها می باشد.
4,650,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 178

کورین اورانوس کد MS-178 از گروه دانه ریزها می باشد.
4,650,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 206

کورین اورانوس سری می سی کد MS 206 از گروه دانه درشت ها می باشد.
4,950,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 240

کورین اورانوس سری می سی کد MS 240 از گروه دانه درشت ها می باشد.
4,950,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 401

کورین اورانوس سری می سی کد MS 401 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
5,850,000 تومان

کورین اورانوس سری می سی کد MS 420

کورین اورانوس کد MS-420 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
5,850,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-300

کورین اورانوس کد GR-300 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-303

کورین اورانوس کد GR-303 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-304

کورین اورانوس کد GR-304 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-307

کورین اورانوس کد GR-307 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-310

کورین اورانوس کد GR-310 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-321

کورین اورانوس کد GR-321 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-323

کورین اورانوس کد GR-323 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
6,250,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-141

کورین اورانوس کد GR-141 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-150

کورین اورانوس کد GR-150 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-153

کورین اورانوس کد GR-153 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-154

کورین اورانوس کد GR-154 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-155

کورین اورانوس کد GR-155 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-160

کورین اورانوس کد GR-160 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-163

کورین اورانوس کد GR-163 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-167

کورین اورانوس کد GR-167 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-170

کورین اورانوس کد GR-170 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-171

کورین اورانوس کد GR-171 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-173

کورین اورانوس کد GR-173 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-174

کورین اورانوس کد GR-174 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-175

کورین اورانوس کد GR-175 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-178

کورین اورانوس کد GR-178 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-179

کورین اورانوس کد GR-179 از گروه دانه ریزها می باشد.
5,590,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-240

کورین اورانوس کد GR-240 از گروه دانه درشت ها می باشد.
4,950,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-400

کورین اورانوس کد GR-400 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-401

کورین اورانوس کد GR-401 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-402

کورین اورانوس کد GR-402 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-403

کورین اورانوس کد GR-403 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-405

کورین اورانوس کد GR-405 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-407

کورین اورانوس کد GR-407 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-410

کورین اورانوس کد GR-410 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-414

کورین اورانوس کد GR-414 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-420

کورین اورانوس کد GR-420 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
7,190,000 تومان

کورین اورانوس کد S-102

کورین اورانوس کد S-102 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
4,690,000 تومان

کورین اورانوس کد S-105

کورین اورانوس کد S-105 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
4,690,000 تومان

کورین اورانوس کد S-303

کورین اورانوس کد S-303 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
5,210,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-305

کورین اورانوس کد GR-305 از گروه ترکیب دانه ریزها و دانه درشتها می باشد.
6,250,000 تومان

سنگ کورین اورانوس کد Sp-103

سنگ کورین اورانوس کد Sp-103 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
6,030,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-104

کورین اورانوس کد Sp-104 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
6,030,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-110

کورین اورانوس کد Sp-110 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
6,030,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-320

کورین اورانوس کد Sp-320 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
6,030,000 تومان

کورین اورانوس

کورین اورانوس در سال 1385 توسط شرکت سنگ مصنوعی اورانوس تولید گردید.

شرکت کورین اورانوس با اهتمام در تولید محصول با کیفیت و با تیراژ بالا در تامین سنگ کورین کشور، تمام تلاش خود را بکار گرفت، به طوری که اکنون به نظر میرسد که بالاترین کیفیت سنگ کورین کشور را کارخانه کورین اورانوس تولید میکند.

محصولات کارخانه کورین اورانوس به 7 دسته تقسیم میشود که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

گروه  GR 1 که کدهای محصولات آن با عدد 1 شروع میشود و دانه ریزها را در بر میگیرد و کمترین قیمت از محصولات شرکت کورین اورانوس را دارد.

گروه GR 2 که کدهای محصولات آن با عدد 2 شروع میشود و شامل دانه درشت های کورین اورانوس می باشد و قیمت آنها بالاتر از دانه ریزها میباشد.

گروه GR 3 که شامل ترکیبی از دانه ریزها و دانه درشتها است و قیمت  آنها بیشتر از گروه GR2 تولیدی کورین اورانوس می باشد.

گروه GR 4 که دانه شیشه ای ها را در بر میگیرد و بالاترین قیمت در محصولات کورین اورانوس را دارا می باشد.

گروه S که سنگ های بدون دانه یا ساده تولید شده کورین اورانوس را در بر میگیرد و قیمتی برابر با گروه GR 1 دارد.

گروه SP که سنگ هایی با رگه ها و گره های متالیک و کاملا خاص از تولیدات کورین اورانوس را شامل می شود و قیمتی برابر با گروه GR 4 دارد.

برای خرید، استعلام موجودی و قیمت یا اجرای کورین اورانوس با شماره های واتساپ و ثابت زیر در تماس باشید.

09961849054

02128425906

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display